• Regulamin

 • – Regulamin Serwis Apple Szczecin APPLEMOBILE.PL –

   

  § Definicje

   

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zlecenia naprawy, bądź próby naprawy urządzenia.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zmianami).
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia zleceń naprawy, bądź zleceń próby naprawy urządzeń elektronicznych
  4. Serwis APPLEMOBILE.PL – punkt napraw elektroniki użytkowej, w ramach firmy APOLLO Rafał Stencel, Wojska Polskiego 50/U9 70-475 Szczecin NIP: 852 191 36 93
  5. Autoryzowany Serwis My APPLE – punkt napraw produktów tworzonych przez firmę APPLE Inc., autoryzowany przez MyApple.pl
  6. Serwis Apple Szczecin – alternatywna nazwa usługodawcy pod http://serwisapple.szczecin.pl
  7. Serwis – dział napraw działający w ramach firmy APOLLO Rafał Stencel, będący stroną wykonująca zlecenia naprawy i próby naprawy
  8. Naprawa – działanie na rzecz klienta, mająca doprowadzić niesprawne w stopniu znanym klientowi, urządzenie do działania. Naprawa z definicji jest usługą wykonywaną w sposób jednorazowy, a skutek jej wykonania to eliminacja znanej obu stronom usterki i nic ponad tą usterkę. Naprawa nie może być zastosowana w odniesieniu do napraw będących próbą naprawy, jak próba naprawy urządzenia po zalaniu czy próba naprawy urządzenia o znacznym stopniu uszkodzenia.
  9. Próba naprawy – działanie na rzecz klienta, mająca doprowadzić niesprawne urządzenie, którego oszacowanie stopnia uszkodzeń, jak również skutku wykonania naprawy nie jest możliwe do określenia przed wykonaniem próby naprawy. Próbą naprawy zawsze jest naprawa po ingerencji cieczy, jak również wszelkie uszkodzenia mechaniczne, które z racji wysokiego stopnia zniszczenia nie pozwalają na pełną diagnozę, bez uprzedniego wykonania naprawy.
  10. Gwarancja – okres ochrony klienta od wad ukrytych zainstalowanych elementów zamiennych oraz wykonanej pracy.

    

    

   § Postanowienia ogólne

   

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty serwisu APPLEMOBILE.PL  dostępnego pod adresem applemobile.pl. Serwis prowadzony jest przez firmę APOLLO Rafał Stencel, Wojska Polskiego 50/U9 70-475 w Szczecinie. NIP: 852 191 36 93. Regulamin określa w szczególności:

  1. Zasady dokonywania rejestracji zleceń naprawy oraz próby naprawy
  2. Odpowiedzialności serwisu za dostarczone przedmioty zleceń, zabezpieczenie przedmiotów do wysyłki, transport przedmiotów do klienta
  3. Warunki i zasady dokonywania zleceń naprawy
  4. Warunki i zasady udzielanej gwarancji
  5. Warunki i zasady realizacji reklamacji

   

  § Zasady dokonywania rejestracji zleceń

   

  1. Klient w celu korzystania z serwisu APPLEMOBILE.pl powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, APOLLO Rafał Stencel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem internetu.
  3. Zlecenie naprawy bądź próby naprawy realizowane jest za pomocą strony http://applemobile.pl po przejściu w dział SERWIS, a następnie Zgłoś naprawę wysyłkową. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i znanym mu stanem urządzenia oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  4. Po zleceniu naprawy bądź próby napraw Klient otrzyma wiadomość mailową z potwierdzeniem zlecenia. Potwierdzone zlecenie jest zleceniem przyjętym w statusie Oczekujemy na urządzenie. Klient nie ma obowiązku przekazania urządzenia po zleceniu naprawy. Przekazanie urządzenia do naprawy lub próby naprawy jest dobrowolne, a nieprzekazanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Zlecenia pozostające przez dłuższy czas jako Oczekujące będą usuwane z systemu.
  5. Klient przekazuje urządzenie do Serwisu na własny koszt, wybraną przez siebie metodą dostarczenia. Klient może dostarczyć sprzęt osobiście do siedizby serwisu bądź wysyłkowo za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. APPLEMOBILE.PL współpracuje z firmą Kurjerzy.pl, która umożliwia łatwe zamówienie kuriera podczas składania zamówienia naprawy lub próby naprawy. Skorzystanie z usług firmy Kurjerzy.pl jest dobrowolne.
  6. Po otrzymaniu przesyłki serwis zobowiązuje się ustawić status zlecenia na przyjęty do naprawy w czasie jak najkrótszym i bez zbędnej zwłoki.
  7. Klient może na bieżąco sprawdzać status naprawy na stronie http://applemobile.pl . Każda zmiana statusu jest także potwierdzona wiadomość mailową.
  8. W trosce o wysoki poziom bezpieczeństwa, serwis NIE ma możliwości edycji danych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym. Klient, który popełnił błąd we wprowadzonych danych jest proszony o złożenie kolejnego zlecenia z poprawnymi danymi, a następnie poinformowanie serwisu pod adresem serwis(małpa)applemobile.pl o nowym zleceniu. Stare zlecenie będzie usunięte.
  9. Serwis ZAWSZE wysyła przesłane do nas urządzenie na adres podany w zleceniu. Jeżeli klient chce zmienić adres wysyłki, proszony jest o złożenie nowego zlecenia.
  10. Do wysyłanego urządzenia prosimy dołączyć kartkę z numerem zlecenia, który Klient otrzyma w mailu. Brak kartki z numerem zlecenia sprawi, że serwis przypisze urządzenie do zlecenia dodanego do serwisu jako ostatnie.
  11. Serwis zastrzega sobie brak odpowiedzialności za urządzenia przesłane na błędnie podany przez Klienta adres w zleceniu.
  12. Domyślnie serwis wysyła urządzenie kurierem jako przesyłka pobraniowa, z płatnością przy odbiorze u kuriera.

   

  § Odpowiedzialności serwisu za dostarczone przedmioty zleceń, zabezpieczenie przedmiotów do wysyłki, transport przedmiotów do klienta

   

  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt dostarczony przez klienta, który dotrze uszkodzony, niekompletny bądź nie dotrze wcale. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu spoczywa na Kliencie, którego obowiązkiem jest odpowiednie zabezpieczenie przedmiotu na czas transportu, oraz firmie spedycyjnej dostarczającej przedmiot.
  2. Serwis ponosi ograniczoną odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu do Klienta. Serwis zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przedmiotu na czas transportu. Każda przesyłka domyślnie jest ubezpieczona na kwotę 500 złotych w cenie. W przypadku chęci doubezpieczenia przesyłki prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny ubezpieczenia.
  3. Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki w obie strony, chyba że ustalono inaczej
  4. Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki w ramach reklamacji, chyba, że ustalono inaczej
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za inne wady, które ujawnią się w czasie transportu oraz realizacji zlecenia
  6. Serwis odsyła urządzania korzystając z usług firm kurierskich, za pomocą przesyłek rejestrowanych i ubezpieczonych na kwotę 500 złotych.
  7. Serwis nie odpowiada za jakość usług firmy spedycyjnej, jak również uszkodzenie czy zaginięcie przesyłki w firmie spedycyjnej.
  8. Klient zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia bez akcesoriów, karty SIM, pamięci oraz innych elementów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia zlecenia.
  9. Serwis nie odpowiada za przesłane i pozostawione akcesoria – kartę SIM, etui, protektory, nośniki danych.

   

  § Warunki i zasady dokonywania zleceń naprawy

   

  1. Zlecenia naprawy
   1. Serwis realizuje naprawy pogwarancyjne elektroniki użytkowej
   2. Serwis nie odpowiada za utratę innych praw firm trzecich z tytułu ingerencji serwisu wewnątrz urządzenia
   3. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na elementy instalowane w urządzeniu oraz wykonaną pracę.
   4. Serwis realizuje zlecenie naprawy w czasie możliwym do jej realizacji, uwzględniając aktualną kolejkę, czas zdobycia części oraz czas wykonania pracy. Usługa realizowana jest bez zbędnej zwłoki
   5. Czas naprawy podany przy zleceniu naprawy jest czasem przewidywanym. Serwis nie odpowiada za niedotrzymanie przewidywanego terminu naprawy z przyczyn niezależnych od serwisu
   6. Serwis zastrzega sobie konieczność usunięcia plomb gwarancyjnych, elementów ochronnych na płycie głównej oraz innych elementów, których nieusunięcie uniemożliwiałoby zrealizowanie naprawy
   7. Serwis odpowiada za uszkodzenia wykonane w wyniku realizacji naprawy
   8. Klient po wykryciu wady ukrytej jest zobowiązany do zgłoszenia się z urządzeniem niezwłocznie
   9. Serwis nie odpowiada za dane zapisane w pamięci urządzenia, jak również za pozostawioną kartę pamięci, kartę SIM oraz akcesoria dołączone do urządzenia.
   10. Serwis nie ma obowiązku zwracania uszkodzonych elementów, wymontowanych podczas naprawy oraz ich przechowywania. Klient zobowiązany jest do wyraźnego wezwania Serwisu do zwrotu elementów uszkodzonych podczas składania zlecenia, oraz zabrania ich przy odbiorze urządzenia.
   11. Elementy uszkodzone, niezabrane przez Klienta są wyrzucane lub w przypadku baterii podawane recyklingowi.
   12. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu elementów uszkodzonych, a szczególnie elementów, których wymontowanie w całości jest niemożliwe. Klient ma prawo zrezygnować z naprawy w przypadku odmowy zwrotu starych elementów tylko, gdy przez złożeniem zlecenia wezwie Serwis do ich zwrotu.

   

  1. Zlecenia próby naprawy
   1. Serwis realizuje zlecenia próby naprawy, w tym próby naprawy urządzeń po ingerencji cieczy, uszkodzeniach mechanicznych i innych, w ramach pogwarancyjnych napraw elektroniki użytkowej
   2. Serwis nie odpowiada za utratę innych praw firm trzecich z tytułu ingerencji serwisu wewnątrz urządzenia, oraz podjęcia próby naprawy, oraz starty wynikające z tytułu ich utraty
   3. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji, w ramach okresu ochronnego klienta po wykonaniu zlecenia próby naprawy urządzenia
   4. Klient jest zobowiązany zgłosić się z urządzeniem, w którym wykrył wady po wykonaniu zlecenia próby naprawy niezwłocznie
   5. Serwis realizuje zlecenie naprawy w czasie możliwym do jej realizacji, uwzględniając aktualną kolejkę, czas zdobycia części oraz czas wykonania pracy. Usługa realizowana jest bez zbędnej zwłoki
   6. Czas naprawy podany przy zleceniu naprawy jest czasem przewidywanym. Serwis nie odpowiada za niedotrzymanie przewidywanego terminu naprawy z przyczyn niezależnych od serwisu
   7. Serwis zastrzega sobie konieczność usunięcia plomb gwarancyjnych, elementów ochronnych na płycie głównej oraz innych elementów, których nieusunięcie uniemożliwiałoby zrealizowanie naprawy
   8. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrócenia urządzenia po wykonaniu próby naprawy w stanie gorszym, niż dostarczono. Dotyczy to szczególnie przypadków bardzo trudnych np. po ingerencji cieczy, gdzie postępująca korozja w czasie, może powodować degradację elementów elektronicznych, tym samym pogarszając stan urządzenia
   9. Klient po wykryciu wady ukrytej jest zobowiązany do zgłoszenia się z urządzeniem niezwłocznie
   10. Serwis nie odpowiada za dane zapisane w pamięci urządzenia, jak również za pozostawioną kartę pamięci, kartę SIM oraz akcesoria dołączone do urządzenia.
   11. Serwis nie ma obowiązku zwracania uszkodzonych elementów, wymontowanych podczas naprawy oraz ich przechowywania. Klient zobowiązany jest do wyraźnego wezwania Serwisu do zwrotu elementów uszkodzonych podczas składania zlecenia, oraz zabrania ich przy odbiorze urządzenia.
   12. Elementy uszkodzone, niezabrane przez Klienta są wyrzucane lub w przypadku baterii podawane recyklingowi.
   13. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu elementów uszkodzonych, a szczególnie elementów, których wymontowanie w całości jest niemożliwe. Klient ma prawo zrezygnować z naprawy w przypadku odmowy zwrotu starych elementów tylko, gdy przez złożeniem zlecenia wezwie Serwis do ich zwrotu.

   

   

  § Warunki i zasady udzielanej gwarancji

   

  1. Serwis APPLEMOBILE.PL udziela 6 miesięcznej ograniczonej gwarancji na instalowane elementy oraz wykonaną pracę w naprawianych urządzeniach
  2. Gwarancja dotyczy jedynie elementów wymienionych przez serwis
  3. Udzielana gwarancja nie jest udzielana na całe urządzenie
  4. Serwis zapewnia sprawdzenie całego urządzenia po wykonaniu naprawy oraz próby naprawy przed wysłaniem urządzenia do Klienta
  5. Jeżeli po wykonaniu naprawy lub próby naprawy, w telefonie wykryte zostaną inne usterki, Serwis poinformuje klienta o ich wykryciu, możliwościach ich usunięcia oraz cenie. Klient w takim wypadku ma możliwość zrezygnowania z całej naprawy, bez żadnych kosztów naprawy.
  6. Gwarancja nie pokrywa się z gwarancjami udzielanymi przez inne podmioty
  7. Ingerencja osób trzecich po wykonaniu zlecenia jest równoznaczna z rezygnacji, z gwarancji udzielanej przez Serwis. Serwis zabezpiecza urządzenie przed ingerencją osób trzecich plombą gwarancyjną. Uszkodzona plomba gwarancyjna jest równoznaczna z ingerencją osób trzecich.
  8. Uszkodzenie mechaniczne elementów przedmiotu, powoduje zabranie praw gwarancyjnych
  9. Uszkodzenie mechaniczne wymienianego elementu powoduje zabranie praw gwarancyjnych
  10. Ingerencja cieczy w urządzenia po naprawie powoduje zabranie praw gwarancyjnych

   

  § Warunki i zasady realizacji reklamacji

   

  1. W przypadku wykrycia wad i usterek po wykonaniu naprawy, klient jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć urządzenie do serwisu w trybie reklamacyjnym.
  2. W przypadku mechanicznego uszkodzenia powstałego w wyniku zaniechania niezwłonczegmo dostarczenia urządzenia z wykryty wadą, Serwis ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub wymagać od klienta udziału w sfinansowaniu uszkodzenia.
  3. Klient w trybie reklamacyjnym składa zlecenie naprawy jak za pierwszym razem, wpisując w opisie naprawy REKLAMACJA oraz numer zlecenia
  4. Podstawą do naprawy gwarancyjnej jest rachunek (może być kopia) lub faktura (może być sam numer faktury VAT).
  5. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru przesyłki od kuriera
  6. Gwarancja obowiązuje do dnia jej trwania włączenie. Usterki wykryte po zakończeniu gwarancji będą usuwane odpłatnie, jak w przypadku zlecenia naprawy bądź zlecenia próby naprawy w trybie normalnym
  7. Serwis usunie wykryte przez klienta usterki i wady w terminie niezwłocznym z zachowaniem terminu 14 dni roboczych, z wyłączeniem świat i okresu urlopowego.
  8. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek, klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty za naprawą bądź próbę naprawy w całości
  9. Pieniądze zostaną zwrócone po zwrocie elementów zainstalowanych przez serwisu, zwrocie oryginału rachunku lub podpisanej fakturze korygującej VAT
  10. Serwis zastrzega sobie prawo do niezrealizowania naprawy gwarancyjnej, w zamian za zwrot zapłaconej kwoty
  11. Serwis zwraca jedynie elementy pozostałe po zdemontowaniu elementów wymienianych. Elementy pozostałe są odsyłane klientowi na jego koszt, chyba że klient wyraźnie zrezygnuje z chęci ich przyjęcia.
  12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zainstalowanych elementów podczas realizacji zlecenia, których ma nastąpić zwrot w ramach zwrotu zapłaconej kwoty za nieudaną naprawę.
  13. Serwis może zainstalować elementy uszkodzone, zwrócone klientowi na jego wezwanie bezpłatnie, jeżeli ten dysponuje takimi. Serwis nie przechowuje elementów uszkodzonych, pozostawionych w serwisie podczas naprawy.

   

  § Ceny i metody płatności

   

  1. Ceny podstawowych napraw jest dostępny na stronie http://applemobile.pl
  2. Inne ceny napraw są ustalane indywidualnie w oparciu o aktualne ceny
  3. Ceny mogą się zmieniać w zależności od kursu walut
  4. Diagnoza i wycena naprawy jest bezpłatna
  5. Ekspertyza na piśmie, również ta przygotowywana dla ubezpieczyciela jest płatna i wynosi 50 złotych. Opłata pobierana jest z góry, niezależnie od zredagowania ekspertyzy. Klient nie może zrezygnować ze zlecenia przygotowania ekspertyzy.
  6. Klient ma obowiązek zapłacić zaakceptowaną kwotę za realizację naprawy, bądź próby naprawy
  7. Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z naprawy, gdy wycena okaże się dla niego zbyt wysoka bądź nieopłacalna, bez podania przyczyn, chyba że wcześniej zaakceptował wycenę.
  8. Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z naprawy, także tej wykonanej z zaakceptowaną wyceną w przypadku, gdy po jej wykonaniu dojdą dodatkowe, wcześniej nieprzewidziane koszty.
  9. Domyślnie płatność za naprawę pobierana jest przez kuriera przy odbiorze przesyłki, chyba że klient zleci inaczej
  10. Koszt wysyłki za pobraniem to 25 złotych.
  11. Przesyłka jest ubezpieczona na kwotę 500 złotych. Jeżeli klient chce doubezpieczyć przesyłkę, jest zobowiązany poinformować Serwis o tym fakcie przed złożeniem zlecenia do firmy spedycyjnej oraz pokryć koszt doubezpieczenia.
  12. Koszt odesłania urządzenia sprawnego lub nie, leży po stronie klienta
  13. Urządzenie niesprawne lub po rezygnacji z naprawy zawsze odsyłamy za pobraniem w cenie samego transportu i przygotowania paczki, czyli 25 złotych
  14. Cena wysyłki zawiera koszt spedycji oraz zapakowania i przygotowania przesyłki
  15. Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT i są cenami brutto
  16. Wystawiamy faktury VAT na życzenie. W innym wypadku wystawiany jest rachunek
  17. Klient ma możliwość wymiany paragonu na fakturę VAT w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rachunku
  18. Klient może zapłacić przelewem, za pobraniem lub osobiście w siedzibie serwisu

   

  § Kontakt i ustalenia

   

  1. Sposoby kontaktu
   1. Mailowo pod adresem serwis(małpa)applemobile.pl w miejscu (małpa) proszę wstawić znak @
   2. Telefonicznie pod numerem telefonu 500 132 200 oraz 889 277 288
   3. Osobiście w siedzibie serwisu na Wojska Polskiego 50/U9 w Szczecinie
   4. Listownie pod adresem APOLLO Rafał Stencel Wojska Polskiego 50/U9 70-475 Szczecin
  2. Ustalenia dotyczące zlecenia z serwisem
   1. Zakres zlecenia ustalany jest w opisie zlecenia podczas składania zlecenia przez stronę http://applemobile.pl
   2. Ustalenia podczas realizacji są wiążące tylko, jeżeli są przekazywane do serwisu na piśmie drogą elektroniczną bądź listowną.
   3. Obowiązkiem podczas redagowania ustaleń jest wpisanie w tytule wiadomości numeru zlecenia, w innym wypadku wiadomość może zostać źle dopisana do nieodpowiedniego zlecenia. W takim wypadku ustalenia mogą zostać uznane za niewiążące
   4. Ustalenia telefoniczne nie są uznawane za wiążące. Serwis nie rejestruje rozmów, toteż rozmowa nie może być podstawą do roszczeń związanych z ustaleniami prowadzonymi tym kanałem komunikacji
   5. Serwis po wykonaniu wyceny i diagnozy prześle klientowi wycenę na adres email podany w zleceniu. Klient odpowiada mailem wyrażając zgodę na naprawę za kwotę podaną w wycenie z obowiązkiem zapłaty, bądź przekazuje rezygnację.
   6. Zgoda bądź rezygnacja inną droga niż pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub listownie, nie jest wiążąca.
   7. Serwis kontaktuje się tylko za pomocą mail podanego w zleceniu. Odpowiedzi z innego maila nie będą uznawane za wiążące.

   

  § Postanowienia końcowe

   

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apollo Rafał Stencel, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apollo Rafał Stencel  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Apollo Rafał Stencel.
  3. W przypadku, gdy Apollo Rafał Stencel nie uznał Reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  4. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść zarówno Klient będący konsumentem jak i Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
  5. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej uokik.gov.pl. 10.5. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
  6. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Postępowanie polubowne ma charakter dobrowolny. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
  7. Klient, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  9. Klient realizujący zlecenie związany jest postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy oraz na których obowiązywanie wyraził zgodę.
  10. Serwis APPLEMOBILE.PL zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego informowania i podania przyczyn jego zmian

   

  § Dane kontaktowe

   

  Apollo Rafał Stencel

  Wojska Polskiego 50

  70-475 Szczecin

  NIP: 852-191-36-93

  REGON: 812498773

  http://applemobile.pl

  http://apollo.szczecin.pl

  Nr konta (Millenium): 59 1160 2202 0000 0002 5200 8943